muat naik media untuk menghantar dokumen dan media Whatsapp

Ultramsg menyokong penghantaran foto, video dan dokumen melalui URL terus, tetapi jika anda perlu menghantar dokumen daripada pelayan setempat, anda mesti menggunakan dan menukar fail kepada format base64 dan kemudian menghantarnya. Tetapi kelemahan base64 ialah saiznya terhad kepada maksimum 10 juta aksara, kira-kira 6.5M.

Kami telah menyediakan penyelesaian alternatif dan lebih baik untuk ini dengan memuat naik fail dari pelayan tempatan ke CDN dengan kos percuma untuk pelanggan Ultramsg.

Route path : [POST] /media/upload

parameter yang diperlukan:

 • fail: nama fail seperti /path/example.pdf.
 • token: token contoh anda.

koleksi posmen untuk membuat ujian memuat naik fail

anda boleh mengimport koleksi posmen dari sini .

image

contoh untuk memuat naik Dokumen menggunakan PHP

<?php

$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.ultramsg.com/instance950/media/upload',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('file' => new CURLFILE('sample.pdf'), 'token' => 'Yourtoken'),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;

Selepas menghantar permintaan sebelumnya, pautan fail akan dikembalikan kepada anda untuk digunakan dalam menghantar API WhatsApp.

contoh untuk memuat naik Dokumen menggunakan Python

import requests

url = "https://api.ultramsg.com/instance950/media/upload"

payload={'token': 'Yourtoken'}
files=[
 ('file',('sample.pdf',open('/folder/sample.pdf','rb'),'application/pdf'))
]
headers = {}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)

print(response.text)

contoh untuk memuat naik Dokumen menggunakan c#

using System.Net;
using System.Text;

namespace FileUploadExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var token = "Yourtoken";
      var instance = "instance950";

      var filePath = "/folder/sample.pdf";
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instance + "/media/upload/?token=" + token;

      var client = new WebClient();

      var response = client.UploadFile(url, "POST", filePath);
      string responseInString = Encoding.UTF8.GetString(response);
      Console.WriteLine(responseInString);

    }
  }
}

contoh untuk memuat naik Dokumen menggunakan curl

curl --location --request POST 'https://api.ultramsg.com/instance950/media/upload' \
--form 'file=@"/folder/sample.pdf"' \
--form 'token="Yourtoken"'

contoh untuk memuat naik Dokumen menggunakan NodeJs – Request lib

var request = require('request');
var fs = require('fs');
var options = {
 'method': 'POST',
 'url': 'https://api.ultramsg.com/instance950/media/upload',
 'headers': {
 },
 formData: {
  'file': {
   'value': fs.createReadStream('/folder/sample.pdf'),
   'options': {
    'filename': 'sample.pdf',
    'contentType': null
   }
  },
  'token': 'Yourtoken'
 }
};
request(options, function (error, response) {
 if (error) throw new Error(error);
 console.log(response.body);
});

contoh untuk memuat naik Dokumen menggunakan vb.net


Imports System.Net
Imports System.Text

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Const token As String = "Yourtoken"
    Const instance = "instance950"
    Const filePath = "test.jpg"
    const url = "https://api.ultramsg.com/" & instance & "/media/upload/?token=" & token
    Dim client = New WebClient()
    Dim response = client.UploadFile(url, "POST", filePath)
    Dim documentUrl As String = Encoding.UTF8.GetString(response)
    Console.WriteLine(documentUrl)
  End Sub
End Module