Base64 kullanarak WhatsApp görüntüleri ve Belgeleri gönderin

Dosyaları base64’e çevirerek resim, belge ve medya gönderebiliriz.

ultramsg UI kullanarak Dosyayı Base64’e dönüştürün

Ultramsg’de hesabınıza giriş yaptıktan sonra Ultramsg menüsünden Dosya kullanarak herhangi bir Dosyayı Base64 Araçlarına dönüştürebilirsiniz.

adım 1: görüntüyü Base64’e dönüştürün:

base64
base64 olarak bir WhatsApp görüntü mesajı gönder – ultramsg

Adım 2: WhatsApp görüntülerini Base64 olarak gönderin:

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi HTTP bağlantısı yerine basitçe Base64 koyabiliriz:

send base64 image
Maksimum Base64 uzunluğu: 2.000.000 ~1.5 MB

PHP kullanarak WhatsApp görüntülerini base64 olarak gönderme örneği

$instance='instance1150';
$token='Token_123456';
$to='14155552671';
/////////// 
$path="1.jpg";
$data = file_get_contents($path);
// you can convert File to Base64 using ultramsg UI
// https://user.ultramsg.com/app/base64/base64.php 

//Encodes data base64
$img_base64 = base64_encode($data); 
//urlencode — URL-encodes string 
$img_base64 =urlencode($img_base64 );
////////////
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.ultramsg.com/$instance/messages/image",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_SSL_VERIFYHOST =>0,
 CURLOPT_SSL_VERIFYPEER =>0,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 CURLOPT_POSTFIELDS => "token=$token&to=$to&image=$img_base64&caption=image Caption",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "content-type: application/x-www-form-urlencoded"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

PHP kullanarak base64 olarak WhatsApp pdf belgesi gönderme örneği

$instance='instance1150';
$token='Token_123456';
$to='14155552671';
/////////// 
$path="ultramsg.pdf";
$data = file_get_contents($path);
// you can convert File to Base64 using ultramsg UI
// https://user.ultramsg.com/app/base64/base64.php 

//Encodes data base64
$img_base64 = base64_encode($data); 
//urlencode — URL-encodes string 
$img_base64 =urlencode($img_base64 );
////////////
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.ultramsg.com/$instance/messages/document",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_SSL_VERIFYHOST =>0,
 CURLOPT_SSL_VERIFYPEER =>0,
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 CURLOPT_POSTFIELDS => "token=$token&to=$to&document=$img_base64&filename=ultramsg.pdf",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "content-type: application/x-www-form-urlencoded"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

 

Java kullanarak WhatsApp Audio’yu Base64 olarak gönderme örneği

package com.mycompany.mavenproject1;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;
import okhttp3.MediaType;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.RequestBody;
import okhttp3.Response;
import org.apache.commons.io.FileUtils;

/**
 *
 * @author Ultramsg team
 */
public class newJavaFile {

  /**
   * @param args the command line arguments
   * @throws java.io.IOException
   */
  public static void main(String args[]) throws IOException {
 //////////////////////////////////////
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
byte[] fileContent = FileUtils.readFileToByteArray(new File("/Users/demo/1.mp3"));
String sound = Base64.getEncoder().encodeToString(fileContent);
sound=URLEncoder.encode(sound, StandardCharsets.UTF_8.toString());
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=123456789&to=14155552671&audio=" + sound);
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance1150/messages/audio")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

//////////////////////////////////////
   System.out.println("===================");
   System.out.println(response.body().string());
  }
}

Java kullanarak WhatsApp pdf belgesini Base64 olarak gönderme örneği

package com.mycompany.mavenproject1;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;
import okhttp3.MediaType;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.RequestBody;
import okhttp3.Response;
import org.apache.commons.io.FileUtils;

/**
 *
 * @author Ultramsg team
 */
public class newJavaFile {

  /**
   * @param args the command line arguments
   * @throws java.io.IOException
   */
  public static void main(String args[]) throws IOException {
 //////////////////////////////////////
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
byte[] fileContent = FileUtils.readFileToByteArray(new File("/Users/demo/ultramsg.pdf"));
String pdf = Base64.getEncoder().encodeToString(fileContent);
pdf=URLEncoder.encode(pdf, StandardCharsets.UTF_8.toString());
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=123456789&to=14155552671&document=" + pdf+"&filename=ultramsg.pdf");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance1150/messages/document")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

//////////////////////////////////////
   System.out.println("===================");
   System.out.println(response.body().string());
  }
}

WhatsApp görüntüsünü c# kullanarak Base64 olarak gönderme örneği

using System;
using RestSharp;
using System.IO;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
  byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("1.jpg");
  String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
    ///////////
    var client =
      new RestClient("https://api.ultramsg.com/instance1150/messages/image");
    var request = new RestRequest(Method.POST);
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    request.AddParameter("token","123456789",ParameterType.GetOrPost);
    request.AddParameter("to","14155552671",ParameterType.GetOrPost);
    request.AddParameter("image",AsBase64String,ParameterType.GetOrPost);
    request.AddParameter("caption","Hello",ParameterType.GetOrPost);

    
    IRestResponse response = client.Execute(request);

    ///////////
    Console.WriteLine(response.Content);
  }
}

WhatsApp pdf belgesini vb.net kullanarak Base64 olarak gönderme örneği

Imports System 
Imports System.Net
Imports System.Text
Imports System.IO
Imports System.Web

Module base64 
  Sub Main() 
    ''''' send documenct as base64
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    Dim bytes As Byte() = IO.File.ReadAllBytes("ultramsg.pdf")
    Dim file As String = Convert.ToBase64String(bytes)
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.ultramsg.com/instance1150/messages/document")
    Dim postdata As String = "token=123456789&to=14155552671" & "&document=" & HttpUtility.UrlEncode(file) & "&filename=test.pdf"
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    
    ' print return 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
    

 
  End Sub 
 
End Module 

WhatsApp görüntüsünü vb.net kullanarak Base64 olarak gönderme örneği

Imports System 
Imports System.Net
Imports System.Text
Imports System.IO
Imports System.Web

Module base64 
  Sub Main() 
   ''''' send image as base64
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    Dim bytes As Byte() = IO.File.ReadAllBytes("test.jpeg")
    Dim file As String = Convert.ToBase64String(bytes)

    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.ultramsg.com/instance1150/messages/image")
    Dim postdata As String = "token=123456789&to=14155552671" & "&image=" & HttpUtility.UrlEncode(file) & "&caption=Hi"
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
    
 
  End Sub 
 
End Module 

Python 3 kullanarak WhatsApp görüntüsünü Base64 olarak gönderme örneği

import http.client
import base64
import urllib.parse
import ssl
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context

conn = http.client.HTTPSConnection("api.ultramsg.com")

with open("1.jpeg", "rb") as image_file:
  encoded_string = base64.b64encode(image_file.read())

img_bas64=urllib.parse.quote_plus(encoded_string)
payload = "token=token&to=mobile&image="+ img_bas64 + "&caption=image Caption"
headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }
conn.request("POST", "/instance_id/messages/image", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

Python kullanarak WhatsApp pdf belgesini Base64 olarak gönderme örneği

import http.client
import base64
import urllib.parse
import ssl
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
conn = http.client.HTTPSConnection("api.ultramsg.com")
with open("test.pdf", "rb") as image_file:
  encoded_string = base64.b64encode(image_file.read())

img_bas64=urllib.parse.quote_plus(encoded_string)
payload = "token=token&to=mobile&document="+ img_bas64 + "&filename=test.pdf"
headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }
conn.request("POST", "/instance_id/messages/document", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

Ruby kullanarak WhatsApp görüntüsünü Base64 olarak gönderme örneği

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'
require 'base64'
require 'cgi'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance_id/messages/image")
http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
img=Base64.strict_encode64(File.open("a.png", "rb").read)
img=CGI.escape(img)

request.body = "token=instance_token&to=14155552671&image="+ img + "&caption=image Caption"
response = http.request(request)
puts response.read_body

Tam Whatsapp API Belgelerini ve SSS’yi görebilirsiniz.